Avtalsvillkor

SVENSK KRAFT AB:s avtalsvillkor för privatkunder (konsumenter)

För all leverans av el till privatkunder (konsumenter) från SVENSK KRAFT AB (”SVENSK KRAFT”) gäller dessa avtalsvillkor (inklusive produktspecifika och särskilda avtalsvillkor) tillsammans med branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (”Allmänna Avtalsvillkor”). Dessa avtalsvillkor och det muntliga eller skriftliga leveransavtalet mellan Svensk Kraft och kunden benämns gemensamt ”Avtalet”. Vid bristande överensstämmelse mellan de olika avtalshandlingarna ska, om inte annat är föreskrivet i tvingande lag, leveransavtalet mellan SVENSK KRAFT och kunden äga företräde framför övriga villkor, de produktspecifika villkoren äga företräde framför de särskilda villkoren och de Allmänna Avtalsvillkoren, och de särskilda villkoren äga företräde framför de Allmänna Avtalsvillkoren. De Allmänna Avtalsvillkoren, dessa avtalsvillkor och ytterligare information om SVENSK KRAFTs olika elavtalsformer samt vid var tid gällande Prisvillkor finns redovisade på SVENSK KRAFTs hemsida, www.svenskkraft.se. Där finns även information om kundens rättigheter, hur kunden ska gå till väga för att lämna klagomål, information om vart kunden kan vända sig för information eller tvistlösning samt oberoende användarrådgivning där kunden kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Kunden kan även få denna information genom att kontakta SVENSK KRAFT per telefon.

 

PRODUKTSPECIFIKA AVTALSVILLKOR

Förvaltat elpris och Rörligt löpande

Avtal om förvaltat elpris och/eller Rörligt Löpande är en avtalsform som innebär att kunden betalar för el till ett Rörligt Pris som fastställs för en kalendermånad i taget i enlighet med vad som redovisas nedan under Prisvillkor i dessa avtalsvillkor. En fast månadsavgift per anläggning som baseras på kundens årsförbrukning tillkommer. Avtalet löper tills vidare, såvida inte kunden och SVENSK KRAFT har avtalat om en bindningstid som innebär att Avtalet efter uppsägning kan upphöra tidigast när bindningstiden har löpt ut. Efter bindningstiden löpt ut gäller avtalet tills vidare. Uppsägningstiden för vardera part är 90 dagar räknat från uppsägningsdagen. Under eventuell bindningstid kan inte Kunden omvandla Avtalet till någon av SVENSK KRAFTs andra avtalsformer om inte annat har blivit överenskommet med SVENSK KRAFT.

Fördelsprodukter

Kunden har möjlighet att teckna avtal om SVENSK KRAFTs fördelsprodukter samtidigt med ingåendet av leveransavtalet eller därefter under elavtalets giltighetstid. På fördelprodukterna tillämpas vid var tid gällande fördelsproduktspecifika avtalsvillkor. Dessa villkor finns redovisade på SVENSK KRAFTs hemsida, www.svenskkraft.se. Fördelsprodukterna kan när som helst sägas upp av kunden genom meddelande till SVENSK KRAFT utan iakttagande av någon uppsägningstid. SVENSK KRAFT debiterar kunden för fördelsprodukterna enligt gällande prislista i samband med kundens elfaktura. Fördelsprodukterna ersätter inte kundens egentliga elavtal.

 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR

Villkorsändringar

Villkoren för ett Avtal som löper tills vidare, inklusive pris och påslag, kan ändras av SVENSK KRAFT, och kan börja tillämpas tidigast två (2) månader från det att särskilt meddelande härom har skickats till kunden. Kunden har efter meddelandets avsändande rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast en (1) månad innan de nya villkoren träder i kraft, med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid. SVENSK KRAFT förbehåller sig rätten att informera om villkorsändringar via e-post eller annan elektronisk kommunikation. Ändring av Rörligt Pris utgör inte en sådan ändring som kräver att SVENSK KRAFT meddelar om prisändring genom särskilt meddelande. För samtliga avtal, inklusive avtal med bindningstid, reserverar SVENSK KRAFT rätten att om lagstadgade skatter, avgifter och andra pålagor inklusive kvotplikt för elcertifikat ändras, rätten att under innevarande bindningstid justera elpriset i motsvarande mån utan föregående underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterkommande faktura.

Villkor för premier

För att en kund ska vara berättigad att erhålla en premie i enlighet med något av de särskilda erbjudanden som SVENSK KRAFT från tid till annan kan komma att erbjuda nya och/eller befintliga kunder vid tecknandet av ett nytt leveransavtal med SVENSK KRAFT krävs alltid att nedan angivna villkor är uppfyllda. Kunden har före Avtalets ingående till SVENSK KRAFT bekräftat att kunden uppfyller villkoren för erhållandet av premien och SVENSK KRAFT har mot den bakgrunden lämnat premien till kunden. Skulle det i efterhand visa sig att någon av nedan angivna omständigheter ändå föreligger är villkoren för premien inte uppfyllda och Kunden är då skyldig att ersätta SVENSK KRAFT motsvarande värdet av aktiverad premie mot faktura från SVENSK KRAFT:

  • kunden vid tidpunkten för Avtalets ingående redan är kund till SVENSK KRAFT och erbjudandet har varit riktat endast till nya kunder;
  • kunden vid tidpunkten för Avtalets ingående har en kvarvarande bindningstid i sitt befintliga elavtal med annan leverantör som överstiger 18 månader;
  • kunden har inte ett giltigt nätavtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag;
  • kunden har tidigare fått en premie i samband med ingåendet av ett elavtal med

SVENSK KRAFT som därefter inte har fullföljts på grund av omständigheter som är hänförliga till kunden;

  • kunden utnyttjar sin ångerrätt att frånträda Avtalet eller säger upp eller på annat sätt avbryter Avtalet före den avtalade bindningstidens utgång; eller
  • kunden godkänns inte vid en av SVENSK KRAFT vidtagen kreditprövning efter Avtalets ingående.

Prisvillkor

Förvaltat elpris och Rörligt pris löpande på el motsvarar SVENSK KRAFTs inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, justerat för leveransrelaterade kostnader och avgifter till  Svenska  kraftnät (vilka varierar beroende på kundens förbrukning). För timavräknad uttagspunkt är SVENSK KRAFTs inköpspris ett medeltal av entimmespriserna (som viktats mot kundens uppmätta faktiska timförbrukning), justerat för leveransrelaterade kostnader  och  avgifter  till  Svenska  kraftnät  (vilka varierar beroende på kundens förbrukning) (”Rörligt Pris”). Det rörliga elpriset  varierar månad för månad.

Utöver Förvaltat elpris och/eller Rörligt Pris tillkommer på samtliga SVENSK KRAFTs elavtal, om inte annat uttryckligen har avtalats, en månadsavgift, en fast elcertifikatavgift, SVENSK KRAFTs påslag, samt moms och eventuella andra lagstadgade skatter och avgifter beslutade av myndighet. Vid var tid gällande priser, inklusive information om påslag och års-/månadsavgifter och prisperioder (gemensamt benämnt ”Prisvillkor”) för SVENSK KRAFTs olika elavtalsformer  finns  redovisade  på SVENSK KRAFTs hemsida, www.svenskkraft.se. Eventuella rabatter anges i leveransavtalet mellan kunden och SVENSK KRAFT eller i SVENSK KRAFTs välkomstbrev till kunden.

 

Prisgaranti

Vår prisgaranti innebär att om du mot all förmodan skulle hitta ett billigare jämförelsepris, så matchar vi det! Prisgarantin gäller under hela bindningstiden och gäller endast standardavtal. Vill du nyttja din prisgaranti kan du kontakta vår kundtjänst på 0774-10 42 00.

Nätavtal

Kunden måste ha ett gällande avtal till aktuell uttagspunkt med berört elnätsföretag för att Avtalet ska kunna verkställas. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet utan debiteras enligt kundens nätavtal med elnätsföretaget.

Leveransstart

Elleveransen ska normalt påbörjas vid i leveransavtalet angiven tidpunkt, under förutsättning av att kunden har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter till SVENSK KRAFT och att eventuellt leverantörsbyte kan genomföras till denna tidpunkt. Kan leveransen inte påbörjas vid i leveransavtalet angiven tidpunkt ska den i stället påbörjas vid tidigast möjliga tidpunkt därefter.

Kreditprövning

SVENSK KRAFT äger rätt att vid avtalstecknandet göra sedvanlig kreditprövning. SVENSK KRAFT förbehåller sig rätten att vid bristfällig kreditvärdighet inkräva godtagbar säkerhet eller deposition.

Behandling av personuppgifter

För att SVENSK KRAFT ska kunna uppfylla Avtalet behöver SVENSK KRAFT samla in och behandla personuppgifter om kunden. Behandlingen av kundens personuppgifter sker i enlighet med SVENSK KRAFTs Integritetspolicy som finns tillgänglig på www.svenskkraft.se/integritetspolicy. Här finns bl.a. information om vilka personuppgifter SVENSK KRAFT behandlar, typen av behandling, ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt information om kundens rätt till rättelse, radering och att görainvändningar.

Genom att bli kund hos och köpa el av SVENSK KRAFT samtycker kunden till att SVENSK KRAFT behandlar personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som beskrivs i Integritetspolicyn. Kunden kan kontakta SVENSK KRAFT på kundservice@svenskkraft.se om kunden har frågor angående Integritetspolicyn eller vår personuppgiftsbehandling.

 

Fullmakt

Genom ingåendet av Avtalet med SVENSK KRAFT befullmäktigar kunden SVENSK KRAFT, eller den som SVENSK KRAFT utser i dess ställe, att säga upp kundens avtal med kundens nuvarande elleverantör och att avsluta eventuellt avtal om förmedlingstjänst beträffande el som kunden är part i, samt för kundens räkning vidtaga de övriga åtgärder som behövs för att kunna administrera leverantörsbytet från nuvarande leverantör till SVENSK KRAFT. Kunden befullmäktigar vidare SVENSK KRAFT, eller den som SVENSK KRAFT utser i dess ställe, att inhämta uppgifter från kundens nuvarande nät- och elleverantörer rörande kundens avtal. Denna fullmakt är giltig 18 månader från och med Avtalets tecknande. Kunden svarar för eventuella kostnader som följer av Kundens avtal med tidigare elleverantör.

Ångerrätt

Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har kunden rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) genom att till SVENSK KRAFT lämna meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag då Avtalet ingicks (ångerfrist).

Du kan ångra ditt avtal antingen genom att kontakta Svensk Krafts kundservice eller skriva ut Konsumentvekts ångerblankett och skicka den till Svensk Kraft AB, Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm.

Flytt under Avtalets giltighetstid (fullmakt m.m.)

Avtalet fortsätter att gälla även om kunden flyttar under Avtalets giltighetstid. Vid kundens flytt åtar sig SVENSK KRAFT att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med Avtalet till kundens nya anläggningsadress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för SVENSK KRAFT att leverera el till den nya anläggningsadressen. En sådan förutsättning är att kunden ska ha anmält flytten till SVENSK KRAFTs kundservice senast fjorton (14) dagar före inflyttningsdatum. Om Kunden inte lämnar sådan anmälan har SVENSK KRAFT rätt att anmäla sig som leverantör av el till uttagspunkten på den adress dit kunden flyttat omgående efter att SVENSK KRAFT fått kännedom om kundens nya adress samt relevant anläggnings-id. Kunden befullmäktigar genom ingåendet av Avtalet SVENSK KRAFT, eller den som SVENSK KRAFT utser i dess ställe, att inhämta erforderlig  information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera SVENSK KRAFT som leverantör på kundens nya adress. Kunden befullmäktigar vidare SVENSK KRAFT, eller den som SVENSK KRAFT utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad eller annan av kunden vald elleverantör på den nya adressen, och att för kundens räkning administrera leverantörsbytet till SVENSK KRAFT. Kunden svarar för eventuell lösenavgift till sådan elleverantör. Denna fullmakt gäller under Avtalets giltighetstid.

Överlåtelse av avtal

Avtalet får inte överlåtas till annan kund utan medgivande från SVENSK KRAFT. SVENSK KRAFT har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom koncernen.

Avbrytande av avtal i förtid

Om kunden säger upp eller på annat sätt inte fullföljer Avtalet under Avtalets giltighetstid utan iakttagande av avtalad uppsägningstid och utan att grund för hävning förelegat, har SVENSK KRAFT  rätt att debitera kunden en lösenavgift för de kostnader och den förlust som SVENSK KRAFT förorsakas under Avtalets återstående löptid. Lösenavgiften uppgår till en fast administrationsavgift på 950 kronor. Kunden är dock inte ersättningsskyldig för lösenavgiften om Avtalet bryts i förtid på grund av kundens flytt och det inte är möjligt för SVENSK KRAFT att leverera el till anläggningen på kundens nya adress (enligt punkten ”Flytt under Avtalets giltighetstid” ovan) utan att det beror på kundens agerande. Om SVENSK KRAFT inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har kunden rätt till ersättning för den skada som kunden lidit i enlighet med vad som föreskrivs i de Allmänna Avtalsvillkoren.

Fakturering

Om inte annat har överenskommits i Avtalet mellan SVENSK KRAFT och kunden sker fakturering månadsvis.

Kontaktuppgifter till SVENSK KRAFT:

SVENSK KRAFT AB, 559214-9073,Stockholm.
Besöksadress:                   Drottninggatan 26.
Telefon:                              0774-10 42 00
Hemsida:                            www.svenskkraft.se