Konsumenträtt

Konsumenträtt

Har du en fråga eller ett klagomål? Vänd dig till oss! Vi strävar alltid efter att ge tydliga och informativa svar och vi strävar ständigt efter att bli bättre. Konsumenträtt handlar om dina rättigheter som konsument. Läs mer om Ellagen här.

1. Våra kundrådgivare hjälper dig

Du ska känna dig trygg som kund till SVENSK KRAFT. Har du en fråga eller ett klagomål börjar du med att kontakta våra kundrådgivare. De svarar på dina frågor eller funderingar så fort de kan. Våra kundrådgivare kan du nå på:

Telefon: 0774 10 42 00
E-post: info@svenskkraft.se

 

2. Kontakta Kundombudsmannen

Om du önskar lämna feedback eller mot all förmodan inte är nöjd med den lösning som våra kundrådgivare erbjudit kan du kontakta vårt kundombud. Beskriv ditt ärende, lösningen du erbjudits och berätta varför du inte är nöjd. Glöm inte skriva ned kundnummer eller fakturanummer! Ange också ett telefonnummer eller en e-post där kundombudet kan nå dig. Kundombudet ser över ditt ärende och går vidare på bästa sätt.

E-post: kundombudsmannen@svenskkraft.se

 

3. Tvistlösning

Om du trots kundrådgivning och kundombud fortfarande inte anser att du fått rätt hjälp finns det flera oberoende instanser du kan kontakta för vidare hjälp. Deras uppgift är att granska ditt ärende utifrån konsumentlagstiftningen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en opartisk myndighet som prövar många typer av konsumenttvister. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. Anmälan kan ske av en enskild konsument men först när konsumentens krav nekats av företaget för en vara/tjänst.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Allmänna reklamationsnämndens telefonnummer: 08-508 860 00

 

Ytterligare extern rådgivning

Kommunal konsumentvägledare

https://www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet/


Energimarknadsinspektionen

https://www.ei.se/


Konsumenternas energimarknadsbyrå

https://www.energimarknadsbyran.se/

Ellagen

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkor och i Ellagen.

Nedan finner du ett utdrag ur Ellagen rörande ”Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter”.

Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el

9 kap. 11 § En elleverantör ska på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om kostnader, arbete och tidsåtgång säkerställa att en elanvändare kan byta elleverantör inom tre veckor från begäran om byte.

Ett byte av elleverantör ska vara kostnadsfritt för konsumenter och små företag. Lag (2023:238).

9 kap. 13 § Vid byte av elleverantör ska den frånträdande elleverantören se till att elanvändaren får en slutfaktura inom sex veckor från den dag då elleveransen upphörde.
Lag (2023:238).

9 kap. 21 § Ett avtal mellan en elleverantör och en elanvändare om leverans av el i elanvändarens uttagspunkt ska innehålla uppgifter om
1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att påbörja leveranserna till elanvändaren,
3. den tid som avtalet löper på eller om det löper tills vidare,
4. vilka tjänster som avtalet omfattar,
5. elleverantörens åtagande gentemot elanvändaren,
6. villkoren för fakturering och betalning,
7. vad som gäller i fråga om förlängning av ett avtal som löper under en viss tid,
8. villkoren för uppsägning av avtalet och om avtalet kan sägas upp avgiftsfritt,
9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid,
10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet,
11. var elanvändaren kan hitta information om elleverantörens priser, övriga tjänster och villkor samt om konsumenträttigheter, och
12. hur tvistlösning utanför domstol inleds.

Elleverantören ska lämna information om avtalsvillkoren till elanvändaren innan avtalet ingås eller bekräftas, även i de fall avtalet ingås genom en mellanhand.

Elleverantören ska tillhandahålla elanvändaren en kortfattad och lättillgänglig sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren. Lag (2023:238).

9 kap. 23 § En elleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare ska i ett särskilt meddelande underrätta elanvändaren om ändringen och om elanvändarens rätt att säga upp avtalet. Om villkorsändringen gäller priset för leverans av el, ska även skälen och villkoren för ändringen redovisas i meddelandet.

Elleverantören ska underrätta elanvändaren senast två veckor innan de nya villkoren börjar tillämpas. Om elanvändaren är konsument ska elleverantören underrätta elanvändaren senast två månader innan de nya villkoren börjar tillämpas.
Lag (2023:238).

9 kap. 29 § Elleverantörer ska erbjuda flera betalningssätt vid fakturering och får inte missgynna en elanvändare på grund av det betalningssätt som denne har valt.

De avgifter som tas ut för ett visst betalningssätt eller för ett system för förskottsbetalning får inte överstiga betalningsmottagarens kostnader för användningen av betalningssättet eller systemet. Lag (2023:238).

11 kap. 2 § Överföring av el till en konsument får avbrytas, om
1. konsumenten har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet med nätföretaget eller elleverantören om överföring eller leverans av el,
2. det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott,
3. konsumenten har uppmanats att inom en viss skälig tid vidta rättelse och, om det inte rör sig om utebliven betalning, tillsammans med uppmaningen informerats om att överföringen annars kan komma att avbrytas,
4. den tid som avses i 3 har löpt ut,
5. rättelse inte har skett, och
6. omständigheterna är sådana att det saknas anledning att befara att ett avbrott skulle medföra en personskada som inte är obetydlig eller en omfattande sakskada.

Om konsumenten har handlat otillbörligt, får överföringen avbrytas trots att omständigheterna inte är sådana som anges i första stycket 6. Lag (2023:238).

11 kap. 3 § Vid utebliven betalning får överföringen av el till en konsument avbrytas endast om
1. betalningen avser överföring eller leverans av el,
2. förutsättningarna för avbrytande enligt 2 § är uppfyllda och konsumenten i god tid har informerats om vilka alternativ som finns för att undvika att överföringen avbryts,
3. konsumenten efter att den tid för rättelse som avses i 2 § första stycket 3 löpt ut har uppmanats att betala inom tre veckor från det att konsumenten har delgetts uppmaningen tillsammans med information om att överföringen annars kan avbrytas,
4. ett meddelande om den uteblivna betalningen samtidigt med uppmaningen enligt 3 har lämnats till socialnämnden i den kommun där konsumenten får elen överförd,
5. de tre veckorna som avses i 3 har löpt ut,
6. socialnämnden inte inom de tre veckorna skriftligen har meddelat den som lämnade meddelandet enligt 4 att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden,
7. betalningen inte har skett, och
8. fordringen inte är tvistig.
Lag (2023:238).

11 kap. 6 § Om överföringen av el avbryts med hänvisning till konsumentens avtalsbrott utan att förutsättningarna i 2 eller 3 § är uppfyllda har konsumenten rätt till ersättning för skada som har orsakats av nätföretaget.

Om överföringen av el har avbrutits på begäran av elleverantören, ska i stället denne ersätta konsumenten för den uppkomna skadan. Lag (2023:238).

11 kap. 7 § Om nätföretaget inte har underrättat konsumenten enligt 5 § tredje stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada som har orsakats av nätföretaget. Lag (2023:238).

11 kap. 8 § En konsument har rätt till ersättning för skada som har orsakats av nätföretaget, om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens avtalsbrott och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 5 § första stycket. Detta gäller dock inte om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför dess kontroll som nätföretaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om avbrottet beror på någon som nätföretaget har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är nätföretaget fritt från skadeståndsskyldighet endast om också den som företaget har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Lag (2023:238).

11 kap. 9 § Skadestånd enligt 6-8 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt för annan förlust på grund av avbrottet. Lag (2023:238).

11 kap. 10 § Konsumenten ska underrätta motparten om anspråk på ersättning enligt 6-8 §§ inom två år från det att skadan inträffade. Om konsumenten inte gör det, går rätten till ersättning för den uppkomna skadan förlorad. Lag (2023:238).

11 kap. 11 § Bestämmelser om ansvar för skada som orsakas av el finns i elsäkerhetslagen (2016:732). Lag (2023:238).